Sản xuất gạch cốt liệu BT tại Công ty năng lượng sạch Hà Nam