Sản xuất củi ép mùn cưa tại Công ty năng lượng sạch Hà Nam